Oznamy

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov…

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov…

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

Valentín, deň zaľúbených

V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch.

Karneval

Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.

Školská relácia – Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci žurnalistického krúžku pripravujú každoročne školskú rozhlasovú reláciu.