Školský internát

 V internáte  školy  je jedna  výchovná  skupina,  ubytovaní  sú  chlapci  aj  dievčatá.  Práca  v internáte  je  zameraná  na  oblasť  spoločenskú,  mravnú,  rozumovú,  pracovnú, estetickú, telesnú, rodinnú a ekologickú výchovu.

Žiaci  pracujú  v rôznych  krúžkoch,  zapájajú  sa  do  školských  akcií  v športovej  alebo  spoločensko-kultúrnej oblasti.

O ŠKOLE

Odborné učilište internátne v Poprade je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, zaradená do siete špeciálnych škôl, v ktorej sa žiaci pripravujú na budúce povolanie v trojročných učebných odboroch v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jeho zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.
V súčasných priestoroch škola sídli od 1.7.2012.  Škola poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poslaním našej školy je odovzdávanie teoretických vedomosti, získavanie a rozvíjanie praktických zručnosti, vytváranie vzťahu k práci, ale aj celkový harmonický rozvoj osobnosti žiaka, ktorý mu umožní optimálne začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie na trhu práce.