Školský internát

 V internáte  školy  sú dve  výchovné  skupiny,  ubytovaní  sú  chlapci  aj  dievčatá.  Práca  v internáte  je  zameraná  na  oblasť  spoločenskú,  mravnú,  rozumovú,  pracovnú, estetickú, telesnú, rodinnú a ekologickú výchovu.

Žiaci  pracujú  v rôznych  krúžkoch,  zapájajú  sa  do  školských  akcií  v športovej  alebo  spoločensko-kultúrnej oblasti.