História

História nášho odborného učilišťa má svoje počiatky vo výchovných dielňach pre absolventov Osobitnej školy v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli zriadené v roku 1947 Spolkom pre liečebnú nápravu so sídlom v Trenčíne. Týmto bol vytvorený základ pre históriu odborných učilíšť na Slovensku.

V roku 1951 výchovné dielne prešli pod štátnu školskú správu s novým názvom Osobitný domov mládeže v Spišskej Novej Vsi.

V roku 1954 bol osobitný domov mládeže premiestnený do budovy kaštieľa v Spišskom Štiavniku. V tomto školskom roku sa konali prvýkrát záverečné učňovské skúšky, 11 žiakov získalo výučný list v dvojročných učebných odboroch záhradník a poľnohospodár.

Od školského roku 1956/57 bola učebná doba predĺžená na tri roky.
V školskom roku 1971/72 boli po prvýkrát prijaté do učebného odboru záhradník aj dievčatá. Vzhľadom na širšie možnosti uplatnenia žiakov v praxi boli postupne otvárané nové učebné odbory.

V súčasnosti je aktívnych osem odborov

  1. stavebná výroba so zameraním na murárske práce
  2. služby a domáce práce
  3. oprava poľnohospodárskych strojov
  4. záhradník
  5. potravinárska výroba so zameraním na prácu pri príprave jedál
  6. spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov
  7. cukrárska výroba
  8. pedikúra-manikúra

Podľa zákona o sústave základných a stredných škôl od 1. 9. 1978 sa mení názov školy na Osobitné odborné učilište a dňom 1. 9. 1990 na Odborné učilište.

Od školského roku 2007/2008 sme mali prvé alokované triedy na Šrobárovej ulici č.20 v Poprade, v odbore služby a domáce práce, murárske práce a v odbore práca pri príprave jedál. Neskôr pribudol odbor cukrár a opravár poľnohospodárskych strojov. Od 1.7.2012 má škola sídlo v Poprade. Za roky svojej existencie prešlo učilište rôznymi úpravami výchovno-vzdelávacieho procesu, ale snahou všetkých pracovníkov bola vždy kvalitná príprava žiakov na budúce povolanie.