• Upravené kritéria prijímacích pohovorov pre šk.r. 2020/2021

  5. mája 2020

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 budú do prvého ročníka školského roka 2020/2021 prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Žiaci sa môžu rozhodnúť pre štúdium v týchto trojročných učebných odboroch: 2985 G 00   …

 • Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

  20. apríla 2020

  Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov: Etická výchova – hodnotenie „absolvoval“ Telesná…

 • Oznam

  29. marca 2020

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov…

 • Denníček – školský časopis 1.polrok 2019/20

  24. februára 2020

 • Vianočná akadémia

  10. decembra 2019

  Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

 • Valentín, deň zaľúbených

  8. decembra 2019

  V škole sa pravidelne koná relácia k sviatku Valentína. Po jej ukončení sa slávnostne odovzdávajú zelené stužky tretiakom.

 • Deň otvorených dverí

  6. decembra 2019

  Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch.

 • Karneval

  4. decembra 2019

  Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.

 • Školská relácia – Deň učiteľov

  2. decembra 2019

  Pri príležitosti Dňa učiteľov žiaci žurnalistického krúžku pripravujú každoročne školskú rozhlasovú reláciu.

 • Všetky

O ŠKOLE

Odborné učilište internátne v Poprade je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, zaradená do siete špeciálnych škôl, v ktorej sa žiaci pripravujú na budúce povolanie v trojročných učebných odboroch v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jeho zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

V súčasných priestoroch škola sídli od 1.7.2012.  Škola poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poslaním našej školy je odovzdávanie teoretických vedomosti, získavanie a rozvíjanie praktických zručnosti, vytváranie vzťahu k práci, ale aj celkový harmonický rozvoj osobnosti žiaka, ktorý mu umožní optimálne začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie na trhu práce.