Projekt

Škola je zapojená do projektu

„Moderné vyučovanie pre život a prax“

OPV-2011/1.1/07-SORO

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu od 1.3.2013-28.2.2015

  • inovujeme programy vzdelávania
  • inovujeme kariérne poradenstvo
  • podporujeme kľúčové kompetencie
  • spolupracujeme so zamestnávateľmi
Po začatí projektu prebiehali verejné obstarávania na služby a dodávku materiálu pre projekt.
Od apríla sme začali koordinačné stretnutia riadiaceho, projektového a realizačného tímu, na ktorých sa pedagogickí zamestnanci oboznamujú s postupom prác pri realizácií jednotlivých aktivít.
V rámci aktivity bolo v júni 2013 šesť pedagogických zamestnancov na pracovnej ceste vo Francúzsku v meste Saint-Quentin, kde sa stretli so zamestnancami podobných škôl a zariadení. Pracovná cesta bola veľkým prínosom pre skvalitnenie práce v našej škole.
    Vzdelávanie prebiehalo následne v mesiacoch jún-november 2013 na tému:
a/ Komunikácia a asertivita v práci pedagogických zamestnancov
b/ Rozvoj osobnosti a profesionality pedagógov
c/ Inovatívne formy vzdelávania – simulačné hry
d/ Inovatívne vzdelávacie metódy – práca s interaktívnou tabuľou – marec 2014
Vyučujúci v jednotlivých učebných odboroch v mesiacoch jún, august 2013 robili prípravné práce na inováciu školského vzdelávacieho programu, tvorbu príručiek, prezentácií a pracovných zošitov.  
Od septembra sa prípravné práce zmenili na reálnu tvorbu. Nové učebné texty nahradia nevyhovujúce, prípadne absentujúce učebnice. Pri tvorbe sa využije odborná literatúra, odborné časopisy, obrazový a názorný materiál. Žiakom sprostredkujú informácie, poznatky a vedomosti v množstve a forme, ktorá bude zodpovedať ich schopnostiam. Získané informácie si žiaci budú overovať a precvičovať  v úlohách a cvičeniach obsiahnutých v pracovných zošitoch. Úlohy sú stručné, konkrétne, presne formulované, zamerané nielen na upevňovanie učiva, ale tiež na rozvoj tvorivosti, samostatnosti a schopnosti aplikovať teóriu v praxi. Prínosom bude tiež skutočnosť, že nové učebné materiály umožnia učiteľom využívať moderné, efektívnejšie vyučovacie metódy, formy a prostriedky, ako sú interaktívna tabuľa, e-beam tabuľa, nové učebné pomôcky pre odborný výcvik, zakúpené vďaka projektu.

Pri overovaní inovatívneho školského vzdelávacieho programu budú pedagogickí zamestnanci využívať nové poznatky zo vzdelávacích aktivít, nové formy a metódy práce, nové učebné pomôcky pre teoretické i praktické vyučovanie. Veľkým prínosom pre prácu sú aj novovytvorené príručky, pracovné zošity a prezentácie. V rámci aktivity sa žiaci zúčastnili trojdňovej odbornej exkurzie Flóra Bratislava, cestou sme si pozreli aj múzeum slovenskej dediny v Martine a vyrezávaný drevený betlehem v Rajeckej Lesnej. Žiaci si odniesli z exkurzie množstvo nových poznatkov a zážitkov.

    Pri realizácii spoločného programu školy a zamestnávateľa sa v úvode spracoval manuál pre dané pracoviská. V ďalšej časti budú žiaci vedení zamestnávateľmi pri vykonávaní odborného výcviku, čím získajú nové praktické skúsenosti priamo na pracovisku. Aktivitu plánujeme ukončiť do konca školského roka.
Aktivita sa začala vypracovaním letáku a manuálu pre zamestnávateľov na zlepšenie informovanosti  a odstránenia bariér pri zamestnávaní absolventov školy. Dňa 20. a 21. marca 2014 zamestnanci úradu práce priblížili žiakom možnosti zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce doma i v zahraničí. V ďalšej fáze lektori z praxe oboznámia žiakov so zamestnaním a možnosťami uplatnenia sa, počas odborných exkurzií a návštev pracovísk.
Žiaci sa dňa 16.mája 2014 zúčastnili jednodňovej odbornej exkurzie „Torty a svet pečenia“ v Trenčína, kde boli aj ukážky iných remesiel vhodných pre získavanie inšpirácie pre naše učebné odbory.  Ďalšia celodenná exkurzia bola 22. mája v Nitre, kde si žiaci prezreli Medzinárodný strojársky veľtrh. Z oboch exkurzií si odniesli množstvo inšpirácií, nápadov a zážitkov.
 Po ukončení projektu sa dňa 11.12.2014 uskutočnila záverečná konferencia v sále divadla v Spišskej Sobote. Zúčastnili sa jej zástupcovia okresného úradu v Prešove a všetci, ktorí spolupracovali na projekte. Konferencia začala kultúrnym programom žiakov a pokračovala prezentáciou celého projektu vyučujúcimi.
Všetci skonštatovali, že projekt bol pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu veľkým prínosom.