Prijímacie konanie

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 2022/2023

Do prijímacieho konania na štúdium v Odbornom učilišti internátnom, Šrobárova 20 v Poprade v školskom roku 2022/2023 bolo v 1. kole:

prihlásených – 38 žiakov

prijatých – 38 žiakov

Oznamujeme zákonným zástupcom, že 2.kolo prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne 21.06.2022.

Kritéria prijatia:

  • žiak úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku špeciálnej základnej školy, alebo žiak z nižšieho ročníka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku
  • žiak úspešne ukončil vzdelávanie v špeciálnej triede základnej školy, alebo žiak, ktorý bol v základnej škole integrovaný
  • uchádzačom, ktorí z dôvodu naplnenosti nebudú môcť byť prijatí na daný učebný odbor, alebo ak sa na učebný odbor prihlási málo záujemcov, bude ponúknuté štúdium v inom učebnom odbore.

K prihláške je potrebné doložiť:

  • aktuálne diagnostické vyšetrenie ( psychologické a špeciálno-pedagogické )
  • ŠZŠ/ZŠ odošle prihlášku podpísanú riaditeľom školy a zákonným zástupcom do 16. apríla 2021
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26.01.2021 nevyžaduje
  • potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka do školy, resp. zápisný lístok, ktorý vydáva a potvrdzuje ŠZŠ/ZŠ, najneskôr do 25.mája 2021.