Prijímacie konanie

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy, po prerokovaní pedagogickou radou sa

do 1. ročníka školského roka 2019/2020 prijímajú žiaci bez prijímacích pohovorov.

Rozhodnutie o prijatí bude v súlade so zákonom zasielané pred prijímacím konaním.

O ŠKOLE

Odborné učilište internátne v Poprade je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, zaradená do siete špeciálnych škôl, v ktorej sa žiaci pripravujú na budúce povolanie v trojročných učebných odboroch v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jeho zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.
V súčasných priestoroch škola sídli od 1.7.2012.  Škola poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poslaním našej školy je odovzdávanie teoretických vedomosti, získavanie a rozvíjanie praktických zručnosti, vytváranie vzťahu k práci, ale aj celkový harmonický rozvoj osobnosti žiaka, ktorý mu umožní optimálne začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie na trhu práce.