Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov:

Etická výchova – hodnotenie „absolvoval“

Telesná výchova – hodnotenie „absolvoval“

Podklady pre záverečnú klasifikáciu budú slúžiť vypracované úlohy priebežne zadávané vyučujúcimi, rozhovory so žiakmi a bude zohľadnené aj sebahodnotenie žiaka.

Vyučujúci budú prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Pre objektivitu hodnotenia budú vychádzať z dodržiavania základných princípov hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.