Učebné odbory

Cieľom učebného odboru cukrár je pripraviť žiakov na zvládnutie jednotlivých technických postupov v cukrárskej výrobe. Praktická príprava sa uskutočňuje formou odborného výcviku, ktorý zjednocuje teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia základom manipulácie potrebnej pri práci s potravinami, surovinami, polotovarmi a hotovými výrobkami. Učia sa technologickým postupom prípravy rôznych druhov ciest, náplní, šľahačkových hmôt, úpravy cukru a techniky zdobenia.

Žiaci si osvojujú vedomosti, zručnosti a pracovné návyky pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, tvárnení kovov, spájaní materiálov a pri oprave jednoduchých mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe. Absolventi ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní poľnohospodárskych strojov.

Vyučujúci v jednotlivých učebných odboroch v mesiacoch jún, august 2013 robili prípravné práce na inováciu školského vzdelávacieho programu, tvorbu príručiek, prezentácií a pracovných zošitov.
Výroba úžitkových a umeleckých predmetov. Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov pri manipulácii, ručnom a strojovom spracovaní dreva, technologické postupy pri výrobe, povrchovú úpravu dreva a montážne práce pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent ovláda prácu so základným sortimentom materiálov v drevárskej výrobe.

Absolventi sú schopní vykonávať základné odborné a pomocné práce v odvetví stavebníctva ako kvalifikovaní pomocní robotníci. Uplatniť sa môžu v oblasti výroby stavieb, ich obnovy a rekonštrukcie. Ovládajú základné pracovné návyky od zakladania stavieb až po ich ukončenie.

Cieľom učebného odboru je naučiť žiakov využívať získané teoretické vedomosti a dosiahnuť základné odborné zručnosti v praxi, pri zhotovovaní jedál. Vyučujúci ich vedie k hospodárnemu zaobchádzaniu so surovinami pri samotnej príprave jedál, k utváraniu správnych návykov, zručností, dodržiavaniu technologických postupov, práci s náradím a zariadením. Absolvent ovláda technologické postupy a zručnosť pri príprave jedál.

Náplňou učebného odboru je získať zručnosti pri strojovom šití, zhotovovaní aplikácií, vedieť spracovať rôzne textilné materiály, poznať základné gastronomické pravidlá, pripravovať jedlá z rôznych surovín, dodržiavať pritom základné hygienické predpisy. Uplatnenie žiakov je hlavne v službách.

Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov, zameraný na manipuláciu, ručné a strojové spracovanie pôdy v záhradníckej výrobe, technologické postupy od rozmnožovania, predpestovania, výsadby, ošetrovania počas vegetácie až po zber, sušenie rastlinného materiálu a aranžovanie pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Absolvent ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, lakovanie nechtov. Pre vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci a etiky. Je schopný pracovať v kolektíve, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako zamestnanci manikúry a pedikúry v prevádzkach malých a stredných firiem.