Učebné odbory

odbor-opatrovateska-starostlivost

6485 G 00

Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Otvorený od 1. septembra 2022

Žiaci získajú vedomosti a zručnosti pre odborné vykonávanie opatrovateľských aktivít, dodržiavanie etického kódexu a práv klienta, spolupráce so sestrou, zodpovednosť za základnú starostlivosť o klienta, starostlivosť o hygienu…

6491 G 02

Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

Otvorený od 1. septembra 2022

Žiaci získajú vedomosti a zručnosti pre manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, spôsoby ukladania tovaru…

odbor-obchodna-prevadzka

2985 G 00

Cukrárska výroba

Učebný odbor cukrárska výroba je zameraný na spracovanie základných surovín pri príprave cukrárskych výrobkov. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti.

6491 G 01

Práca pri príprave jedál

V odbore práca pri príprave jedál sa žiaci vzdelávajú v oblasti gastronómie. Učia sa, ako aj z mála potravín urobiť skvelé jedlo, čo znamená normovanie, správne hospodárenie so surovinami, ekonomické nakupovanie.

3383 G 08

Výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov pri manipulácii, ručnom a strojovom spracovaní dreva, technologické postupy pri výrobe, povrchovú úpravu dreva a montážne práce pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3686 G 03

Stavebná výroba – murárske práce

Vzdelávanie je zamerané na jednoduché stavebné práce – murovanie nosných múrov a priečok, prípravu malty, zhotovovanie jednoduchých vonkajších i vnútorných omietok, základné betonárske práce, osadzovanie výrobkov PSV (zárubne, okná), kladenie dlažby a vnútorných obkladov.

6494 G 00

Služby a domáce práce

Žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti ručného a strojového šitia, ručného žehlenia i žehlenia prostredníctvom žehliaceho lisu a jednoduchú obsluhu šijacích strojov.

6497 G 00

Pedikúra – manikúra

Trojročný učebný odbor pedikúra – manikúra je zameraný na získanie vedomostí z oblasti starostlivosti o ruky a nohy klienta, o ľudskom tele a dôležitosti správnej hygieny.

4572 G 06

Oprava poľnohospodárskych strojov

Žiaci si osvojujú vedomosti, zručnosti a pracovné návyky pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, tvárnení kovov, spájaní materiálov a pri oprave jednoduchých mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe.

4572 G 02

Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár

Žiaci získajú a osvoja si odborné vedomosti a pracovné zručnosti pri spracovaní pôdy, technologické postupy pri pestovaní záhonových a črepníkových kvetín, zeleniny, ovocných drevín a kríkov a pri aranžovaní a viazaní kvetín.