Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár 4572 G 02

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania v záhradníckej výrobe a záhradníckych službách.

Okrem zručnosti si žiaci rozvíjajú estetické cítenie, vnímanie a fantáziu, trpezlivosť a precíznosť. Na odbornom výcviku pracujú so živými, umelými, aj sušenými kvetmi, zeleňou, plodmi a vetvičkami. Vytvárajú kvetinové väzby, darčeky, či vianočnú a veľkonočnú výzdobu. Rozmnožujú a presadzujú kvety, vysievajú semienka. Pri práci používajú klasické, ale aj najmodernejšie pracovné náradie a pomôcky.

Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov, zameraných na manipuláciu, ručné a strojové spracovanie pôdy v záhradníckej výrobe, technologické postupy od rozmnožovania, predpestovania, výsadby, ošetrovania počas vegetácie až po zber.

Učebný  plán
4572 G 02 záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Záhradnícka výroba 2 1
Základy botaniky 2
Záhradnícke stavby a stroje 1
Kvetinárstvo 1 2 2
Zeleninárstvo 2 2
Ovocinárstvo 1 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33