Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 6485 G 00

Žiaci získajú vedomosti a zručnosti pre odborné vykonávanie opatrovateľských aktivít, dodržiavanie etického kódexu a práv klienta, spolupráce so sestrou, zodpovednosť za základnú starostlivosť o klienta, starostlivosť o hygienu – osobná hygiena, celkový kúpeľ, starostlivosť o stravovanie, dodržiavanie pitného režimu a o obliekanie, vyzliekanie klienta, starostlivosť o mobilitu, motoriku klienta, dodržiavanie liečebného režimu, bežné upratovanie v domácnosti, umytie riadu, obsluhu bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, BOZP, ochranu pred požiarmi a hygienické zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

Odborný výcvik prebieha v škole v školskej dielni zriadenej pre daný učebný odbor, alebo sa realizuje priamo v zmluvnom zariadení. Žiaci vykonávajú cvičné práce, ktoré sú zamerané na nácvik a zdokonaľovanie jednotlivých činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa pripravujú v príslušnom učebnom odbore.

Učebný  plán
6485 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 2
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technológia 2 2 2
Materiály 2
Hygiena 1
Prvá pomoc 2
Základy opatrovania 2 2 2
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33