Stavebná výroba – murárske práce 3686 G 03

Vzdelávanie chlapcov v učebnom odbore stavebná výroba – murárske práce je zamerané na jednoduché stavebné práce – murovanie nosných múrov a priečok, prípravu malty, zhotovovanie jednoduchých vonkajších i vnútorných omietok, základné betonárske práce, osadzovanie výrobkov PSV (zárubne, okná), kladenie dlažby a vnútorných obkladov. Žiaci sa učia zhotovovať všetky druhy izolácií. Vykonávajú terénne práce a úpravy. Pracujú s materiálmi, ktoré sa v stavebníctve využívajú najčastejšie (tehla, kamenivo, kovy, drevo, plast, sadra).

Absolventi nadobúdajú spôsobilosť a zručnosť na vykonávanie stavebných prác – murovanie, omietanie, obsluhu rôznych stavebných strojov a jednoduché tesárske a obkladačské práce, čo im umožní uplatniť sa v stavebníctve pri výkone všetkých pomocných prác .

Učebný  plán
3686 G 03 Stavebná výroba – murárske práce
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Stavebná technológia 3 3 2
Materiály 2 1 1
Prestavba budov 1
Odborné kreslenie 1 1 1
Stroje a zariadenia 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33