Služby a domáce práce 6494 G 00

Učebný odbor: „Služby a domáce práce“ – poskytuje žiakom odborné vedomosti, pracovné zručnosti a návyky pre vykonávanie pracovných činnosti v praxi. Žiaci získavajú základné vedomosti a zručnosti ručného a strojového šitia, ručného žehlenia i žehlenia prostredníctvom žehliaceho lisu a jednoduchú obsluhu šijacích strojov.

Prostredníctvom odborného výcviku sa žiaci učia zhotovovať jednoduché odevy a úžitkové výrobky z vhodných materiálov s uplatnením estetického cítenia. Vykonávajú jednoduché opravy odevov a bielizne. Získavajú prehľad o ručných technikách a nadobúdajú pracovné zručnosti pri zhotovovaní rôznych úžitkových a módnych doplnkov vyšívaním, pletením a háčkovaním s rozvojom citu pre krásu a vkus. Úlohou odborného výcviku je aj naučiť žiačky pripravovať rozmanité jedlá a múčniky z rôznych surovín pri dodržiavaní základných hygienických predpisov a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci so strojovým zariadením.

Prostredníctvom odborného výcviku žiaci nadobúdajú aj základne pravidlá stolovania na rôzne príležitosti, ktoré môžu uplatniť aj v osobnom živote. Náplňou učebného odboru je získať pri strojovom šití, zhotovovaní aplikácii vedieť spracovať rôzne textilné materiály, poznať základné gastronomické pravidlá, pripravovať jedlá z rôznych surovín, dodržiavať pritom základné hygienické predpisy. Uplatnenie žiakov je hlavne v službách a hotelierstve.

Učebný  plán
6494 G 00 Služby a domáce práce
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technológia odievania 2 2 2
Odevné materiály 1 1
Ručné práce 1 1 1
Technológia prípravy jedál 2 2 2
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33