Práca pri príprave jedál 6491 G 01

V odbore práca pri príprave jedál sa žiaci vzdelávajú v oblasti gastronómie. Učia sa, ako aj z mála potravín urobiť skvelé jedlo, čo znamená normovanie, správne hospodárenie so surovinami, ekonomické nakupovanie. V skvelo zariadených cvičných kuchynkách sa žiaci denne zoznamujú s prípravou jedla, sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti dokázať aj bez pomoci uvariť chutné a zdravé jedlo. Žiaci sa učia, ako správne hospodáriť zo surovinami, a ako ich vhodne využiť v gastronómií.

Počas odborného výcviku majú šancu vidieť, sledovať ale aj priamo pracovať v reštaurácii či hotelovej kuchyni a spoznávať tak vynikajúcich odborníkov v kuchárskej profesii.

Absolvent tohto učebného odboru zvládne samostatne nie len variť, no dokáže pripraviť koláč, vyrobiť zmrzlinu, naservírovať slávnostnú tabuľu. Počas celého štúdia sa kladie dôraz na rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne možnosti, schopnosti a samostatnosť. Po ukončení štúdia má šancu nájsť si skvelú prácu a presvedčiť zamestnávateľa o svojich schopnostiach.

Učebný  plán
6491 G 01 Práca pri príprave jedál
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technológia 2 3 3
Potraviny 2 1 1
Stolovanie 1 1 1
Zariadenie závodov 1
Výživa 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33