Cukrárska výroba 2985 G 00

Učebný odbor cukrárska výroba je zameraný na spracovanie základných surovín pri príprave cukrárskych výrobkov. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností.

Obsahom vzdelávania žiaci získavajú vedomosti o normovaní surovín, o vážení surovín, tepelných úpravách, technologických postupoch prípravy tuhých tukových ciest, odpaľovaných hmôt, náplní, poliev, kysnutých ciest, výrobe zmrzlín, zmrzlinových pohárov a mnoho ďalších pracovných postupov, ktoré potom vedia uplatniť v praxi. Pri finalizácii hotových výrobkov uplatňujú fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie a tým cukrársky výrobok pripraviť tak, že lahodí oku, a aj chuti. Veľmi lákavá výzva pre žiakov je príprava špeciálnych tort, pri ktorých vedia naplno zapojiť všetky svoje zmysly a vytvárať tak umelecké diela. Modelovaním z modelovacích hmôt alebo medovníkových ciest, cukrových rozvarov vytvárajú krásne postavičky, kvety, zvieratká a mnoho iných ozdôb, ktoré použijú na finalizáciu výrobkov.

Učebný  plán
2985 G 00 cukrárska výroba
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technológia 3 3 3
Suroviny 1 1 1
Výživa 1 1
Odborné kreslenie 2 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33