Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru 6491 G 02

Žiaci získajú vedomosti a zručnosti pre manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, spôsoby ukladania tovaru do predajní podľa skupín a druhu tovaru, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností a záručnej doby, základy aranžovania a používania rôznych materiálov, poznávanie rôznych druhov obalových materiálov a techník balenia, formy predaja (voľný, samoobslužný, obslužný), spoločenskú výchovu, psychológiu predaja a práce, základné ovládanie jednoduchých mechanizmov a ich údržbu (stroje na krájanie tovaru, umývačky riadu, nárezové stroje, stroje na mletie, mechanické paletové vozíky, umývacie stroje na podlahy, vysávače a leštiče podlahy), BOZP, ochrana pred požiarmi a hygienické zásady uplatňované v obchodných prevádzkach.

Odborný výcvik prebieha v škole v školskej dielni zriadenej pre daný učebný odbor, alebo sa realizuje priamo v zmluvnom zariadení.

Učebný  plán
6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 2
Etická výchova/náboženská výchova 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Obchodná prevádzka 2 2 1
Tovaroznalectvo 2 2 2
Obchodné počty 1 1
Psychológia predaja 2
Aranžovanie a propagácia 1 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33