Výroba úžitkových a umeleckých predmetov 3383 G 08

Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov pri manipulácii, ručnom a strojovom spracovaní dreva, technologické postupy pri výrobe, povrchovú úpravu dreva a montážne práce pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent ovláda prácu so základným sortimentom materiálov v drevárskej výrobe.

Obsah vzdelávania v učebnom odbore Spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov je zameraný na základné práce pri úprave dreva a na jeho ručné i strojové opracovanie. Žiaci vyrábajú jednoduché úžitkové predmety z dreva, získavajú základy rezbárskej práce, ktoré môžu využiť a zdokonaliť pri výrobe umeleckých predmetov (ľudová tvorivosť). Spoznávajú jednotlivé dreviny a oboznamujú sa s možnosťami ich využitia, pričom rozvíjajú svoju tvorivosť a kreativitu.

Absolventi ovládajú jednoduché rezbárske techniky, vedia zvoliť správny technologický postup, používať strojové mechanizmy (píla, hobľovačka, fréza, sústruh, vŕtačka) a správne využívať prírodné materiály pri zhotovovaní jednoduchých ľudových výrobkov. Uplatnenie nájdu v drevospracujúcom priemysle, či v rôznych rezbárskych a stolárskych dielňach.

Učebný  plán
3383 G 08 Výroba úžitkových a umeleckých predmetov
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technológia spracovania dreva 2 2 2
Materiály 2 2 2
Výrobné zariadenia 1 1
Odborné kreslenie 1 1 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33