Pedikúra – manikúra 6497 G 00

Trojročný učebný odbor pedikúra – manikúra je zameraný na získanie vedomostí z oblasti starostlivosti o ruky a nohy klienta, o ľudskom tele a dôležitosti správnej hygieny.

Obsah vzdelávania je zameraný na suchú a mokrú manikúru, masáže, peelingy, masky a zábaly rúk a nôh. Zároveň sa žiaci venujú nechtovému dizajnu – úprave nechtov rôznymi spôsobmi, od úpravy prírodných nechtov až po modelovanie gélových a akrylových nechtov. Sledujú najnovšie techniky a aktuálne trendy zdobenia nechtov. Zároveň sa žiaci naučia dodržiavať bezpečnosť a hygienu práce. Poznajú a vedia používať dezinfekčné prostriedky, prípravky, pomôcky, nástroje a zariadenie pedikúry a manikúry.

Absolvent ovláda klasickú manikúru, francúzsku manikúru, kreslenie a zdobenie nechtov, lepenie umelých nechtov, masáže rúk a nôh, lakovanie nechtov. Pre vykonávanie uvedených činností má vedomosti zo zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci a etiky. Je schopný pracovať v kolektíve, dodržiavať zásady etiky, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako zamestnanci manikúry a pedikúry v prevádzkach malých a stredných firiem.

Učebný  plán
6497 G 00 pedikúra – manikúra
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Zdravoveda 2 2 2
Technológia 2 2 2
Materiály 1 1 1
Odborné kreslenie 1 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33