Oprava poľnohospodárskych strojov 4572 G 06

Žiaci si osvojujú vedomosti, zručnosti a pracovné návyky pri ručnom a strojovom obrábaní kovov, tvárnení kovov, spájaní materiálov a pri oprave jednoduchých mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe. Absolventi ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní poľnohospodárskych strojov.

Učebný odbor pripravuje žiakov na prácu opravára poľnohospodárskych strojov. Zameriava sa na opravy jednoduchých strojov a zariadení v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ručné opracovania kovov a kovaní, určenie stavu opotrebovania jednotlivých súčiastok na strojoch a diagnostikovanie porúch na jednoduchých strojoch.

Absolventi dokážu samostatne robiť opravy strojov na spracovanie pôdy (pluhy, brány, disky, kombinátory a pod.) vrátane prehliadky a údržby stroja. Samostatne diagnostikovať a opraviť chyby pruženia motorových vozidiel, prívesov a návesov používaných v poľnohospodárskych podnikoch. S pomocou skúseného mechanika dokážu pomáhať pro opravách bŕzd, podvozkov, prevodov a spaľovacích motorov. Uplatnenie nájdu ako opravári strojov v dielňach poľnohospodárskych družstiev alebo na farmách.

Učebný  plán
4572 G 06 oprava poľnohospodárskych strojov
Všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety Týždenný počet vyučovacích hodín
1.ročník 2.ročník 3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra 1 1 1
Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1
Občianska náuka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2
Technické kreslenie 1
Technológia opráv 2 3 3
Základy strojníctva 1
Časti strojov 2
Stroje a zariadenia 2 2
Základy poľnohospodárskej výroby 1
Ekonomika a organizácia 1
Odborný výcvik 21 21 21
Spolu 33 33 33