6491 G 01 Práca pri príprave jedál

Cieľom učebného odboru je naučiť žiakov využívať získané teoretické vedomosti a dosiahnuť základné odborné zručnosti v praxi, pri zhotovovaní jedál. Vyučujúci ich vedie k hospodárnemu zaobchádzaniu so surovinami pri samotnej príprave jedál, k utváraniu správnych návykov, zručností, dodržiavaniu technologických postupov, práci s náradím a zariadením. Absolvent ovláda technologické postupy a zručnosť pri príprave jedál.