3383 G 08 Výroba úžitkových a umeleckých predmetov

Vyučujúci v jednotlivých učebných odboroch v mesiacoch jún, august 2013 robili prípravné práce na inováciu školského vzdelávacieho programu, tvorbu príručiek, prezentácií a pracovných zošitov.
Výroba úžitkových a umeleckých predmetov. Cieľom učebného odboru je získanie a osvojenie si odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov pri manipulácii, ručnom a strojovom spracovaní dreva, technologické postupy pri výrobe, povrchovú úpravu dreva a montážne práce pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent ovláda prácu so základným sortimentom materiálov v drevárskej výrobe.