Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Žurnalistický Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby. Žiaci sa oboznamujú s jednotlivými žurnalistickými útvarmi, vyhľadávajú informácie na internete a pripravujú relácie do školského rozhlasu. Vedenie ZÚ: Ing. Z. Michnicová Kultúrne tradície cukrárstva Záujmový útvar je zameraný na prežívanie kultúrnych tradícií a zvykov počas sviatkov celého roka, a…

Celý článok

Oznámenie o záverečnej klasifikácii v období mimoriadneho prerušenia vyučovania

Riaditeľstvo OUI v Poprade oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe návrhov všetkých vyučujúcich a následne po prerokovaní pedagogickou radou budú všetky predmety v rámci záverečného hodnotenia klasifikované známkou, okrem predmetov: Etická výchova – hodnotenie „absolvoval“ Telesná výchova – hodnotenie „absolvoval“ Podklady pre záverečnú klasifikáciu budú slúžiť vypracované úlohy priebežne zadávané vyučujúcimi, rozhovory so žiakmi a bude zohľadnené aj sebahodnotenie žiaka. Vyučujúci budú…

Celý článok

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca do odvolania. Štúdium bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Materiál k záverečným skúškam pre žiakov tretích ročníkov bude vypracovaný a rozoslaný prostredníctvom triednych učiteľov. Prajeme všetkým žiakom a ich rodinám pevné zdravie. Vaši učitelia...

Celý článok

Vianočná akadémia

Vianočné tradície sú v našej škole už pravidelne prezentované výzdobou školy a vianočnou akadémiou na ktorej sa prezentujú hlavne žiaci so svojim programom. Súčasťou predvianočnej atmosféry je aj výroba a zdobenie perníkov.

Celý článok

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí každoročne prispieva k propagácii školy, informuje žiakov základných škôl i potencionálnych zamestnávateľov o podmienkach školy a jednotlivých učebných odboroch.

Celý článok

Karneval

Veľa školských aktivít vylepšuje svoju úroveň. Jednou z tradičných je aj školský karneval, ktorý rokmi získal rozmer veľkoleposti.

Celý článok