Kritéria prijímacích pohovorov pre šk. r. 2021/2022

Kritéria prijímacích pohovorov pre šk. r. 2021/2022

Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho, Šrobárova 20 v Poprade v súlade s § 65 a § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení § 8 vyhl. MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách, na základe rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 04.01.2021 a 26.01.2021a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.03.2021 určuje nasledujúce kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Do trojročných učebných odborov budú uchádzači v stanovenom počte do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania prijatí

bez prijímacích skúšok.

  • žiak úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku špeciálnej základnej školy, alebo žiak z nižšieho ročníka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku
  • žiak úspešne ukončil vzdelávanie v špeciálnej triede základnej školy, alebo žiak, ktorý bol v základnej škole integrovaný
  • uchádzačom, ktorí z dôvodu naplnenosti nebudú môcť byť prijatí na daný učebný odbor, alebo ak sa na učebný odbor prihlási málo záujemcov, bude ponúknuté štúdium v inom učebnom odbore.

 

K prihláške je potrebné doložiť:

  • aktuálne diagnostické vyšetrenie ( psychologické a špeciálno-pedagogické )
  • ŠZŠ/ZŠ odošle prihlášku podpísanú riaditeľom školy a zákonným zástupcom do 16. apríla 2021
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26.01.2021 nevyžaduje
  • potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka do školy, resp. zápisný lístok, ktorý vydáva a potvrdzuje ŠZŠ/ZŠ, najneskôr do 25.mája 2021.