Karty zamestnancov

Mgr. Ingrid Vokuličová

Riaditeľka školy

vokulicova.ingrid@gmail.com

Neexistujú hranice, iba nekonečne veľa možností.

Prax v OUI – 13 rokov

Výchove a vzdelávaniu detí a žiakov sa venujem 32 rokov. Svoje skúsenosti, ktoré som nadobudla praxou, sa snažím uplatniť v procese riadenia školy a vedenia zamestnancov. Svoju úlohu vidím v realizovaní malých cieľov zameraných na rozvoj školy, aby sme spoločne mohli našich žiakov zodpovedne pripraviť pre život a prax. Spoločnými silami sa snažíme dosiahnuť ten najväčší cieľ, a to, aby odrazom kvality našej práce bola kvalita školy. Sebazdokonaľovanie chcem zamerať na realizáciu krokov vyplývajúcich z analýzy vlastných silných a slabých stránok.

Mgr. Katarína Galasová

Hlavný majster odborného výcviku

meil

Prax v OUI – 18 rokov

Ing. Kamila Grivalská

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore:
Stavebná výroba – murárska práce
Triedna učiteľka
Vedúca predmetovej komisie

grivalskakamila@gmail.com

Dobrým učiteľom, alebo ak chcete profesionálom, sa nerodíme,
ale sa ním vlastným úsilím stávame.

Prax v OUI – 5 rokov

Ing. Zuzana Michnicová

Učiteľka odborných predmetov v učebnom odbore:
Záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, ovocinár
Triedna učiteľka
Výchovný poradca

meil

Prax v OUI – 35 rokov

Výchove a vzdelávaniu žiakov na našej škole sa venujem už takmer 35 rokov. Predstavuje to nielen množstvo odučených hodín, ale aj stovky žiakov, ktorí sa rozhodli vzdelávať na našej škole. V minulosti, aj teraz, v dobrom, aj v zlom, vždy bolo mojou snahou poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, rozvíjať ich zručnosti, pochváliť, vypočuť, či poradiť tak, aby keď opustia brány našej školy dokázali sami sebe, že sú samostatní a zodpovední.

Mgr. Miroslav Louda

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ
Koordinátor prevencie drogových závislostí

meil

Prax v OUI – 17 rokov

Ján Bachleda, DiS.

Majster OV v učebnom odbore:
Stavebná výroba – murárska práce

meil

František Budaj, DiS.

Majster OV v učebnom odbore:
Stavebná výroba – murárska práce

meil

Bc. Mariana Maliňáková

Majster OV v učebnom odbore:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

meil

Ľubomíra Špirková, DiS.

Majster OV v učebnom odbore:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

meil

Mgr. Anna Skokanová

Majster OV v učebnom odbore:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

meil

Bc. Beáta Pemčáková

Majster OV v učebnom odbore:
Cukrárska výroba

meil

Bc. Margita Kormaňošová

Majster OV v učebnom odbore:
Cukrárska výroba

meil

Mgr. Valéria Rusnáková

Majster OV v učebnom odbore:
Služby a domáce práce

meil

Mgr. Anna Tarageľová

Majster OV v učebnom odbore:
Služby a domáce práce

meil

Mgr. Elena Babíková

Vychovávateľka

elenababikova.le@gmail.com

Prax v OUI – 8 rokov

Bc. Silvia Manduľová

Vychovávateľka

sis.mandulova@gmail.com

Prax v OUI – 3 roky

Mgr. Miroslav Louda

Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ
Koordinátor prevencie drogových závislostí

meil

Prax v OUI – 17 rokov

Články