Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2021/22

Žurnalistický

Činnosť záujmového útvaru sa zameriava na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností žiakov, rozvoj ich tvorivosti, fantázie a slovnej zásoby. Žiaci sa oboznamujú s jednotlivými žurnalistickými útvarmi, vyhľadávajú informácie na internete a pripravujú relácie do školského rozhlasu.

Vedenie ZÚ: Ing. Z. Michnicová

Kultúrne tradície cukrárstva

Záujmový útvar je zameraný na prežívanie kultúrnych tradícií a zvykov počas sviatkov celého roka, a prípravou tradičných cukrárskych výrobkov. Návrat do minulosti, folklóru a ľudovej tvorivosti našich predkov prostredníctvom cukrárskeho umenia.

Žiaci budú pripravovať cukrárske výrobky podľa tradičných receptov s prídavnou hodnotou prežitia našich slovenských zvykov a tradícii, viažucich sa k sviatkom ako sú Vianoce, veľká noc, svadba, fašiangy a iné.

Vedenie ZÚ: Bc. B. Pemčáková, Bc. M. Kormaňošová

Mládežnícky parlament

ZÚ je zameraný na rozvoj komunikačných zručností, na formovanie kolektívnej spolupráce, finančnej gramotnosti. Žiaci sa budú učiť pripravovať podujatia, čo zahŕňa plánovanie, propagáciu, prípravu rozpočtu, komunikáciu. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania, získajú kompetencie potrebné pre samostatný život v spoločnosti.

Vedenie ZÚ: PaedDr. L. Kocsisová

Slovenská ľudová kuchyňa

Záujmový útvar „Slovenská ľudová kuchyňa“ sa spája s kulinárskymi zručnosťami našich predkov a starých mám….Žiaci si nazhromaždia vedomosti a praktické zručnosti o slovenských tradičných jedlách používaných v minulosti, ktoré sú populárne a veľmi vyhľadávané až dodnes. Cieľom záujmového krúžku je oboznámiť a naučiť žiakov tradície slovenských ľudových jedál.

Vedenie ZÚ: Ľ. Špirková, DiS

Šport pre všetkých

Športový záujmový útvar je zameraný na rozvoj pohybovej aktivity, udržiavanie fyzického a duševného zdravia. Žiaci sa môžu pravidelne venovať nielen rôznym športovým hrám – futbalu, volejbalu, posilňovaniu, stolnému tenisu, ale aj niektorým netradičným športom – bowlingu, badmintonu.

Vedenie ZÚ: F.Budaj, DiS.

Tvorivo – odborná činnosť

Záujmový útvar sa zaoberá tvorivou činnosťou vychádzajúcou zo sezónnych záležitosti, ľudových tradícií s využívaním prírodných materiálov . Je zameraný na rozvoj manuálnej zručnosti žiakov. Zaoberá sa tvorbou jednoduchších výrobkov a úžitkových predmetov vypracovaných remeselnou činnosťou. Žiaci pracujú s rôznym materiálom a výsledkom ich činnosti sú výrobky z dreva, kovu, polystyrénu, papiera, keramiky, slamy alebo drôtu.

Vedenie ZÚ: J.Bachleda, DiS.

Tvorivé šitie

Záujmový útvar je zameraný na tvorbu rozmanitých dekorácií a úžitkových výrobkov zhotovených z rôznych prírodných materiálov. Žiačky zhotovujú ekologické nákupne tašky, kozmetické taštičky, vrecúška na ovocie, patchworkvé vankúše a pod., ktoré slúžia ako upomienkové darčeky. Činnosť záujmového útvaru je zameraná na uplatňovanie estetického cítenia, rozvoj fantázie, kreativity ale aj na ochranu životného prostredia recykláciou odevov.

Vedenie ZÚ: Mgr. Rusnáková Valéria

Kreatívne záhradníčenie

Záujmový útvar je zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky našich žiakov. Snahou je vypestovať u nich estetické cítenie a záujem o prírodu, životné prostredie, ktoré nás obklopuje, ako aj vedieť využiť recyklované materiály. V rámci realizácie činností v našom útvare, prispejeme ku skrášleniu interiéru aj exteriéru našej školy.

Žiaci sa oboznámia s rôznymi technológiami, technikami pri výrobe kreatívnych výrobkov, dekorácií a osvoja si základné pracovné činnosti záhradníčenia. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti prispejú k rozvoju osobnosti žiakov, ktoré budú môcť využívať v súkromnom živote, pozitívne vnímať prostredie v ktorom žijeme a robiť život krajším.

Vedenie ZÚ: Bc. M. Maliňáková, Mgr. A. Skokanová