Upravené kritéria prijímacích pohovorov pre šk.r. 2020/2021

Upravené kritéria prijímacích pohovorov pre šk.r. 2020/2021

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

budú do prvého ročníka školského roka 2020/2021 prijatí žiaci

bez prijímacích skúšok.

Žiaci sa môžu rozhodnúť pre štúdium v týchto trojročných učebných odboroch:

2985 G 00    Cukrárska výroba

6491 G 01 Obchodná prevádzka – Práca pri príprave jedál

6494 G 00Obchodná prevádzka – Služby a domáce práce

6497 G 00 Pedikúra – manikúra

3686 G 03 Stavebná výroba – Murárske práce

3383 G 08 Spracúvanie dreva – Výroba úžitkových a umeleckých predmetov

4572 G 02 Poľnohospodárska výroba – Záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár

4572 G 06 Poľnohospodárska výroba – Oprava poľnohospodárskych strojov

Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31.augusta 2020.

Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho, Šrobárova 20 v Poprade  rozhodne o prijatí žiaka do 29.mája 2020. Spolu s rozhodnutím zašle škola tlačivo „Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium“, ktoré zákonný zástupca vyplní, podpíše a doručí škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy do 4. júna 2020.